Oznámení o ochraně osobních údajů osob

Oznámení o ochraně osobních údajů osob

Oznámení o ochraně osobních údajů osob, které poskytly zpětnou vazbu o poskytovateli služeb, jenž je nositelem značky bezpečí Safe Stay in Croatia


Tímto oznámenímjsou poskytovány informace o shromažďování a zpracovávání osobních údajů ze strany Ministerstva cestovního ruchu a sportu (dále jenMinisterstvo) coby vedoucího zpracovávání a ochrany práv. Toto oznámení se vztahuje výhradně na osobní údaje shromážděné za účelem evidence zpětné vazby uživatelů o poskytovatelích služeb, jež jsou nositeli značky bezpečí Safe Stay in Croatia.

Vedoucí zpracovávání a kontaktní údaje

Ministerstvo cestovního ruchu a sportu
Prisavlje 14
10000 Záhřeb
Telefon: +385 1 6169 111
e-mail:  [email protected]


Uvedené kontaktní údaje jsou rovněž údaji pověřence pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje, které jsou shromažďovány, a jejich zdroj
Údaje jsou shromažďovány pro potřeby evidování zpětných vazeb týkajících se poskytovatelů služeb, jež jsou nositeli značky bezpečí Safe Stay in Croatia.
Mezi údaje, které jsou shromažďovány, patří: jméno, příjmení, telefonní čísloa e-mailová adresa, jež respondenti poskytují prostřednictvím webové stránky safestayincroatia.hr

Účel a právní základ zpracovávání údajů
Shromažďované údaje slouží pro potřeby udělování značky souladu s předpisy a pro potřeby zařazení na seznam subjektů, jimž byla značka souladu s předpisy udělena.

Právní základ zpracovávání:

•    zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci správce zpracování, a ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. (e) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/EZ (dále jen Obecné nařízení).
Tyto úkoly a pravomoci jsou předepsány ustanovenímiObecného nařízení a prováděcího zákona k Obecnému nařízení.
Shromážděné osobní údaje nebudou použity k automatizovanémuvýkonu jednotlivých rozhodnutí včetně vytváření profilů.

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány úředníky Ministerstva a nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetím stranám.

Časové období pro uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány, dokud není splněn účel jejich zpracovávání, a to nejpozději 6 měsíců ode dne ukončení výkonu práva na používání značky souladu poskytovatele služby, o němž je zpětná vazba poskytována.
Po ukončení účelu, pro který byly shromážděny, a uvedených lhůt, jsou údaje vymazány a údaje nacházející se v úředních dokumentech jsou uloženy v úložném systému v souladu se lhůtami z předpisů o uchovávání archivních materiálů.

Práva respondentů

Vaše práva jsou následující:
•    právo na přístup k osobním údajům,
•    právo na vymazání,
•    právo na stížnost.

Žádost o výkon práv lze zaslat pověřenci pro ochranu osobních údajů, a to písemně nebo elektronickou poštou na výše uvedenékontaktní údaje.
V případě podezření na narušení soukromí a zákonnost zpracování údajů máte právo podat stížnost dozorovému orgánu (Agentuře pro ochranu osobních údajů):

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Záhřeb
www.azop.hr/