Obavijest o zaštiti privatnosti osoba koje su podnijele zahtjev za oznaku usklađenosti Safe stay in Croatia

Obavijest o zaštiti privatnosti osoba koje su podnijele zahtjev za oznaku usklađenosti Safe stay in Croatia

Obavijest o zaštiti privatnosti osoba koje su podnijele zahtjev za oznaku usklađenosti Safe stay in Croatia

Ovom obavijesti pružaju se informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Ministarstva turizma i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstva) kao voditelja obrade i zaštiti prava. Ova obavijest se odnosi isključivo na osobne podatke prikupljene u svrhu ostvarivanja prava u postupku dodjele oznake usklađenosti u okviru projekta Safe stay in Croatia.

Voditelj obrade i kontaktni podaci

Ministarstvo turizma i sporta
Prisavlje 14
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6169 111
e-mail:  [email protected]

Navedeni podaci su ujedno i podaci službenika za zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci koji se prikupljaju i izvor podataka

Podaci se prikupljaju za potrebe ostvarivanja prava u postupku dodjele oznake usklađenosti u okviru projekta Safe stay in Croatia.

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, poštanska adresa, OIB, broj telefona i e-mail adresa, koje ispitanici dostavljaju putem web stranice safestayincroatia.hr

Svrha i pravni temelj obrade podataka

Podaci koji se prikupljaju, služe za potrebe dodjele oznake usklađenosti i uvrštavanja na popis subjekata kojima je oznaka usklađenosti dodijeljena.

Pravni temelj obrade:

- obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, a u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe.

Prikupljeni osobni podaci, neće se koristiti za automatizirano donošenje pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila.

Primatelji podataka

Vaše osobne podatke obrađivat će službenici Ministarstva, a podatak ime i prezime, objavit će se na internetskoj stranici safestayincroatia.hr, ako je sastavni dio podataka o gospodarskom subjektu. Podatak o poštanskoj adresi će se koristiti za slanje oznake usklađenosti i na internetskoj stranici kao informacija o lokaciji subjekta. Na internetskoj stranici će se objaviti i e-mail adresa te broj telefona, ako je unesen.

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci se obrađuju dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka, a najkasnije 6 mjeseci od dana prestanka ostvarivanja prava na korištenje oznake usklađenosti.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni i navedenih rokova, podaci se brišu, a podaci koji se nalaze u službenim dokumentima, čuvaju se u sustavu pohrane u skladu s rokovima iz propisa o čuvanju arhivskoga gradiva.

Prava ispitanika

Vaša prava su:
•    pravo na pristup osobnim podacima,
•    pravo na brisanje,
•    pravo na prigovor.

Zahtjev za ostvarenje prava može se podnijeti službeniku za zaštitu osobnih podataka, pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći ranije navedene podatke.

U slučaju sumnji u povredu privatnosti i zakonitost obrade imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za nadzor:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
www.azop.hr/