Oznámenie o ochrane súkromia osôb

Oznámenie o ochrane súkromia osôb

Oznámenie o ochrane súkromia osôb, ktoré sprostredkujú svoju spätnú väzbu o poskytovateľoch služieb používajúcich označenie bezpečnosti Safe stay in Croatia

Týmto oznámením sa poskytujú informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov Ministerstvom cestovného ruchu a športu (ďalej len: Ministerstvo) ako vedúceho spracovania a ochrany práv. Toto oznámenie sa týka výhradne osobných údajov získané za účelom evidencie spätnej väzby od používateľov o poskytovateľoch služieb používajúcich označenie bezpečnosti Safe stay in Croatia.

Vedúci spracovania a kontaktné údaje

Ministerstvo cestovného ruchu a športu
Prisavlje 14
10000 Záhreb
Telefón: +385 1 6169 111
E-mail:  [email protected]

Uvedené údaje sú zároveň údajmi pre ochranu osobných údajov.

Získané osobné údaje zdroj týchto údajov

Údaje sa získavajú za účelom evidencie spätnej väzby od používateľov o poskytovateľoch služieb používajúcich označenie bezpečnosti Safe stay in Croatia.

Zhromažďované údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, ktoré respondenti poskytujú prostredníctvom internetovej stránky: safestayincroatia.hr

Účel a právny základ spracovania údajov

Získané údaje slúžia pre potreby udeľovania označenia zosúladenia a zaradenia na zoznam subjektov s týmto označením.  

Právny základ spracovania:

•    spracovanie je nutné za účelom splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo pri plnení úradnej povinnosti vedúceho spracovania v zmysle článku  6. , bodu 1. točke (e) NARIADENIA (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj o strate účinku Smernice 95/46/EZ (ďalej len: Všeobecné nariadenie). Uvedené úlohy a povinnosti sú stanovené  ustanoveniami Všeobecného nariadenia a Zákona o implementácii Všeobecného nariadenia.

Získané osobné údaje sa nebudú používať na automatizované schvaľovanie jednotlivých rozhodnutí, ale výhradne na vyhotovenie profilu.  

Prímatelia údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávať zamestnanci Ministerstva a nebudú poskytnuté tretím osobám.  

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa spracovávajú, kým nebude splnený účel spracovania osobných údajov, no najdlhšie po dobu 6 mesiacov odo dňa vypršania platnosti práva na používanie označenia pre poskytovateľa služieb, o ktorom bola spätná väzba poskytnutá.  

Po uplynutí termínu potreby údajov, za účelom ktorého boli tieto zhromaždené, sa údaje vymažú, pričom sa údaje zachytené v úradných dokumentoch archivujú v súlade s termínmi stanovenými v predpisoch o ukladaní archívnych materiálov.

Práva respondentov

Vašim právom je:
•    právo na prístup k osobným údajom,
•    právo na vymazanie,
•    právo na odvolanie sa.

Žiadosť na vymáhanie uvedených práv sa dá podať prostredníctvom príslušného oddelenia pre ochranu osobných údajov, a to písomnou cestou – poštou alebo e-mailom – s uvedením vyššie zmienených údajov.

V prípade pochybností o ochrane súkromia a zákonnosti spracovania údajov máte možnosť poslať svoju sťažnosť dozornému orgánu na adresu:  

Agencija za zaštitu osobnih podataka

(Agentúra pre ochranu osobných údajov)
Selska cesta 136
10000 Zagreb
www.azop.hr/